Lidé


Výzkumný tým

 

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. je socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a spolupracuje též s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i.. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, otázkám aktivního stárnutí a věkového mainstreamingu. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje také jako konzultantka na řadě implementačních projektů státních institucí a neziskových organizací. Je viceprezidentkou Výzkumného výboru pro sociologii stárnutí Mezinárodní sociologické asociace (ISA RC 11) a volenou členkou Hlavního výboru České sociologické společnosti. Publikuje v Sociologickém časopise a Fóru sociální politiky, je členkou redakční rady časopisu Vital, autorkou publikace Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti (Masarykova univerzita, 2008) a spoluautorkou publikací Stárnutí ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013) nebo Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018).                                                                             

Životopis ResearchGate vidovicova@fss.muni.cz 549 49 7587

Seznam projektů

Předchozí 1 2 3 Další

Publikace


Počet publikací: 294


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 30 Další

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, PhD. je socioložka a odborná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí a sociální gerontologii. Soustředí se především na témata aktivního stárnutí, mezigeneračních vztahů a vysokého stáří. Podílí se na mnoha výzkumných projektů, konzultuje implementační projekty státních institucí.  Je spoluautorkou publikace Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018) a Stárnutí ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013), autorkou publikací Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí (Masarykova univerzita, 2013) a Neviditelní senioři a jejich každodennost: Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou (CDK, 2017).  

Životopis ResearchGate kafkova@fss.muni.cz 549 49 4957

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 140


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 14 Další

Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Mgr. Lucie Galčanová Batista, PhD. je socioložka. Působí jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se ve své výzkumné praxi a výuce zabývá otázkami environmentálních, prostorových a materiálních souvislostí společenských fenoménů, například v rámci projektů zkoumajících významy domova a bydlení, podoby městského a venkovského stárnutí či dobrovolně skromný životní způsob. Je spolukoordinátorkou výzkumné sítě Stárnutí v Evropě Evropské sociologické asociace (ESA RN01 Research Network on Ageing in Europe), aktivní členkou České sociologické společnosti a pasivní členkou České společnosti ornitologické. Je spoluautorkou knih Sami doma (Pavel Mervart a MUNIPress, 2014) a Stáří ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013) a autorkou a spoluautorkou řady tuzemských i zahraničních odborných statí.

Životopis ResearchGate galcanov@fss.muni.cz 549 49 4873

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 133


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 14 Další

Mgr. Barbora Hubatková

Mgr. Barbora Hubatková je socioložka a odborná pracovnice Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. K jejím výzkumným zájmům patří stárnutí, rodina, vzdělání a metodologie sběru dat. Od roku 2018 působí jako výkonná redaktorka časopisu Sociální studia / Social Studies. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných textů na různá témata a spoluautorkou publikace Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018).

Životopis ResearchGate 220208@mail.muni.cz 549 49 3690

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 45


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková

Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková je socioložka a religionistka působící jako odborná pracovnice a doktorandka na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se výzkumným tématům marginalizace menšin, sociálním hnutím a jejich strategiím mobilizace, dalitským komunitám v Indii, stárnutí a bezdomovectví. V rámci výzkumu Challenging Marginalisation Online: The Case of Dalit Movement Network Through Blog and News Platforms (MUNI/IGA/1164/2021) sleduje proměnu náboženského a anti-kastovního diskurzu v dalitském aktivismu na příkladu online produkce blogových a zpravodajských platforem. Skrze přístup komputační analýzy textu a analýzy sociálních sítí (SNA) zkoumá roli náboženských a sekulárních motivů v sociálně-politické mobilizaci marginalizovaných komunit. Do roku 2022 působila jako šéfredaktorka časopisu Sacra, je součástí studentské sekce Centre for Digital Research on Religion (CEDRR) a je členkou Asociace českých orientalistů.

Životopis ResearchGate mensikova.terez@mail.muni.cz

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 37


Předchozí 1 2 3 4 Další

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. je sociologem působícím na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého výzkumného zaměření zkoumá sociální aspekty stárnutí populace, situaci starších zaměstnanců na trhu práce v kontextu zrychlující digitalizace, vývoj vztahu v rodinách a s tím spojené hodnotové proměny. Výzkum těchto témat opírá o kvantitativní data často mezinárodního charakteru a v rámci metodologického výzkumu také usiluje o co nejkvalitnější získávání dat z výběrových šetření populace. Součástí tohoto úsilí je testování možností většího zapojení starších občanek a občanů (a dalších skupin s horší dostupností technologií) do těchto šetření, které ve vzrůstající míře probíhají přes internet. Titul Ph.D. v oboru sociologie obdržel v roce 2019 za práci Důsledky aktivit podporovaných v rámci přístupu aktivního stárnutí pro kvalitu života a dosud sbíral zkušenosti nejen v rámci domácí výzkumné činnosti, ale i během výzkumných pobytů na Univerzitě v Bergenu a Nizozemském demografickém institutu. Nejvýznamnějších publikačních výstupů dostáhl jako hlavní/jediný autor článků v časopisech European Journal of Ageing, International Sociology, European Societies, Plos One a Social Science Research.

Životopis ResearchGate lakomy@fss.muni.cz 549 49 4893

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 47


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. je sociolog a odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zabývá trhem práce, vzdělanostní expanzí, technologickou změnou, jakož i kombinací všech zmíněných fenoménů v podobě vlivu technologické změny a vzdělanostní expanze na trh práce. Je zapojen do několika projektů, výsledky svých výzkumů publikuje v odborných časopisech i kapitolách knih. Kromě toho se jako novinář dlouhodobě věnuje popularizaci moderních technologií.

Životopis ResearchGate dosedel@fss.muni.cz 549 49 5851

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 57


Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info