MUNI pro každý věk

Bez popisku
Age-friendly university, aneb každému věku přátelská univerzita - tou je nyní i Masarykova univerzita! Společně s dalšími více než sedmdesáti univerzitami z celého světa se MU zavázala rozvíjet a podporovat deset principů univerzity přátelské k věku a stala se tak členkou živého společenství Age-friendly University Global Network. Síť spravuje Dublin City University (Irsko), University of Strathclyde (Skotsko) a Arizona State University (USA). AFU neboli univerzita přátelská pro každý věk není jen univerzitou "pro seniory". I když aktivity Univerzity třetího věku do jejího portfolia patří, záběr sledovaných a podporovaných aktivit je mnohem širší. Deset principů se dotýká vzdělávání, výzkumu, personální politiky i společenské relevance univerzit.

10 principů univerzity přátelské k věku:

  1. Podpořit participaci starších osob na všech klíčových aktivitách univerzity, včetně vzdělávacích a výzkumných programů.
  2. Podpora personálního a kariérního rozvoje v druhé polovině života, a podpora těch, kteří si přejí rozvinout druhou kariéru.
  3. Rozeznat šíři vzdělávacích potřeb starších dospělých, od těch, kteří opustili vzdělávací systém příliš brzy, po ty, kteří si přejí dosáhnout magisterských a doktorských kvalifikací.
  4. Propagovat mezigenerační učení tak, aby bylo zajištěna reciproční výměna expertízy učícími se v každém věku.
  5. Rozšířit přístup k online vzdělávacím příležitostem pro starší dospělé a zajistit diverzitu příležitostí k participaci.
  6. Zajistit, aby výzkumná agenda univerzity byla informována potřebami demograficky stárnoucí společnosti. Podporovat veřejnou debatu o tom, jak vysoké školství může lépe reagovat na různorodé zájmy a potřeby starších dospělých.
  7. Posílit u studujících porozumění dividendě dlouhověkosti, pozitivním aspektům i komplexním výzvám stárnutí populací.
  8. Posílit přístup starších dospělých k univerzitní nabídce zdravotních a preventivních programů, a k uměleckým a kulturním aktivitám univerzity.
  9. Aktivně se zapojit do komunikace s komunitou vlastních zaměstnanců ve starobním důchodě.
  10. Zajistit pravidelný dialog s organizacemi reprezentujícími zájmy seniorek, seniorů a stárnoucí populace.

Více o síti a principech Manuál AFU

Aktivity Masarykovy univerzity

Bez popisku

AFU aktivity na MU společně koordinuje Odbor pro rozvojUniverzita třetího věku U3V a pracovní skupina katedry sociologie Centrum pro výzkum stárnutí CERA. Cílem je vystavět mezioborovou a mezisektorovou spolupráci napříč univerzitou a jejími fakultami směrem k lokálním aktérům, veřejné a business sféře i obyvatelům Brna a Jihomoravského kraje.

Máte tipy na aktivity a možnosti rozvoje AFU? Chcete nést AFU principy dál univerzitou? Pište na: afu@fss.muni.cz

 

Příklady inspirativní praxe „MUNI pro každý věk“

Věkově-heterogenní vzdělávání (Princip 3 & 4)

CERPEC Centrum rozvoje pedagogických kompetencí nabízí vzdělávání v pedagogických kompetencích bez věkového omezení studujících. Zároveň jsou vyvíjeny kurzy, které se explicitně věnují věkově diverzitní „třídě“ a učení osob v různém věku. (Kurz: Výuka zohledňující věkovou rozdílnost studentů) (Princip 4, Princip 3)

Očkování proti viru způsobujícím onemocnění COVID-19 (Princip 8 & 9)

MU ve spolupráci s vakcinačními centry a krajskými koordinátory, při dodržení priorizačního věkového kritéria, domluvila očkování pro své seniorní akademiky, současné i bývalé zaměstnance včetně emeritních profesorů. Více zde.

Age management jako řízení stárnoucí pracovní síly (Princip 2 & 10)

Ústav pedagogických věd FF MU se podílí na projektu Strategie Age managementu v ČR. Ten mj. mapuje postavení lidí starší věkové skupiny na pracovním trhu ve Finsku a v Česku. FF MU dlouhodobě spolupracuje na rozvoji principů age managementu i s neziskovým sektorem. Více zde.

V rámci projektu „Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (Profesní seniorita®)“, který podpořila Technologická agentura České republiky, se tým odborníků z Ústavu pedagogických věd FF MU a z brněnského Age Managementu z.s. zabývá možnostmi optimalizace pracovní schopnosti. Zjišťují potřeby učitelů středních škol v Jihomoravském kraji v oblasti pracovní schopnosti a předcházení syndromu vyhoření. Modifikují pro české učitele finský vzdělávací program „Towards Successful Seniority“ (Profesní senioritu®), jehož cílem je předcházet předčasnému odchodu z profese a podpora ve výkonu profese až do dosažení důchodového věku. A ověřují, zda finský vzdělávací program pomáhá i českým učitelům. Více informací o projektu najdete zde.

Na univerzitě členové odborného týmu (Klára Harvánková a Zuzana Vařejková) vyučují age management, tedy práci s věkem na pracovišti a Profesní senioritu®, která z age managementu vychází, studenty Andragogiky, Pedagogiky a Sociální pedagogiky a poradenství na Ústavu pedagogických věd a akademické pracovníky a doktorské studenty MU v rámci Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU. Více informací o Profesní senioritě najdete zde. Více informací o age managementu najdete zde.

Věkový audit jako podpora a zvýšení relevance genderového auditu (Princip 2 & 4)

CEITEC v rámci přípravy genderového auditu na základě konzultací na afu@fss.muni.cz zvažuje možnosti provedení věkového auditu a hledání podpory pracovníků v různých fázích životního i pracovního cyklu. Specifická struktura vědeckých týmů dává vyniknout také otázkám mezigeneračního sdílení dovedností.

Strategický záměr MUNI a Centrum pro výzkum stárnutí (Princip 1 & 6 & 7 & 10)

Stárnutí se jako příslovečná červená nit prolíná řadou vědeckých projektů v oblasti základní i aplikované vědy, které se na MU řeší. Projekty jsou řešeny na řadě pracovišť i v jejich vzájemné interdisciplinární spolupráci. Některé vznikají „odspodu“ díky rozeznání potřeby a příležitosti v rámci některého oboru, jiné jsou naopak definovány jako odpověď  na strategický záměr MU.

„Česká společnost musí reagovat jak na sociálně-zdravotní výzvy, tak na problémy ekonomické, které přicházejí se stárnoucí populací například ve vztahu k důchodovému systému,“ přiblížil rektor MU Martin Bareš nutnost mezioborové spolupráce expertů z přírodovědných, ale i humanitních a sociálních věd. Odborníci z MUNI se proto budou zabývat například možnostmi využití informačních technologií pro medicínské účely a celkovou elektronizaci procesů ve zdravotnictví i jiných oblastech a zapojí se do tvorby veřejných politik v oblasti udržitelnosti financování zdravotních, sociálních a důchodových systémů.

Vybrané projekty z oblasti sociálních věd pak představuje portál Centra pro výzkum stárnutí.

Dobrovolnická pomoc seniorům a seniorkám v komunitě (Princip 5 & 8 & 9)

Široká paleta dobrovolnické výpomoci je seniorům a seniorkám nabízena skrze Dobrovolnické centrum MU. A to včetně výpomoci s digitalizací a připojením do online prostoru.

Univerzita třetího věku MUNI a Portál Hýbej se s FSpS pro seniory (online) (Princip 1 & 6 & 7 & 8 & 10)

Již tradičně se řada seniorek a seniorů zapojuje do aktivit MU skrze Univerzitu třetího věku. Její přednášky mohli sledovat frekventanti v době COVID-19 i online. Mezi oblíbené kurzy patří také online cvičení speciálně pro seniory, které připravuje Fakulta sportovních studií na portále „Hýbej se s FSpS“.

E-publikace Senioři tančí (Princip 1 & 3 & 5 & 6 & 8)

E-publikace "SENIOŘI TANČÍ" klade důraz na prezentaci tance jako vhodné pohybové aktivity pro osoby seniorského věku. Díky videodokumentaci několika tanců, podrobnému popisu metodických a didaktických postupů využívaných při výuce tance, může tento materiál sloužit jako inspirace všem, kteří se seniory pracují a chtějí obohatit své lekce o další aktivity. Publikaci vypracoval kolektiv Fakulty sportovních studií a je dostupná zde.

Dialog s organizacemi a veřejnou správou (Princip 10)
Členky a členové CERA pravidelně i nárazově konzultují implementační projekty, spolupracují s veřejnou správou, regionálními úřady i obcemi. Jsou například činné v projektech Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233) a Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň (reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207) za Jihomoravský kraj a hl. m. Prahu. Tyto projekty jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Viz Senioři v krajích a projekt Krajská rodinná politika.

CERA má zastoupení ve Výboru pro práva starších osob Rady vlády pro lidská práva a Komisi RHMP pro důstojné stárnutí (hl.m. Praha). Spolupracuje s pro-seniorskými, lidskoprávnímí a proenvironmentálními organizacemi jako Arnika, Jeden svět, Institut pro sociální politiku a výzkum, Gerontologický institut, Age management, Mezinárodní vězeňské společenství, Institut pro restorativní justici a další. Konzultuje s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace.

Mezi implementační partnery projektů patří Ministerstvo práce a sociálních věcí a Život 90.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info