Lidé


Výzkumný tým

 

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. je socioložka a odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, a spolupracuje též s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i.. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí, problematice věkové diskriminace, otázkám aktivního stárnutí a věkového mainstreamingu. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce a pracuje také jako konzultantka na řadě implementačních projektů státních institucí a neziskových organizací. Je viceprezidentkou Výzkumného výboru pro sociologii stárnutí Mezinárodní sociologické asociace (ISA RC 11) a volenou členkou Hlavního výboru České sociologické společnosti. Publikuje v Sociologickém časopise a Fóru sociální politiky, je členkou redakční rady časopisu Vital, autorkou publikace Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti (Masarykova univerzita, 2008) a spoluautorkou publikací Stárnutí ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013) nebo Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018).

Životopis ResearchGate vidovicova@fss.muni.cz 549 49 7587

Seznam projektů

Předchozí 1 2 3 Další

Publikace


Počet publikací: 310


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 31 Další

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, PhD. je socioložka a odborná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se věnuje sociologii stárnutí a sociální gerontologii. Soustředí se především na témata aktivního stárnutí, mezigeneračních vztahů a vysokého stáří. Podílí se na mnoha výzkumných projektů, konzultuje implementační projekty státních institucí. Je spoluautorkou publikace Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018) a Stárnutí ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013), autorkou publikací Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí (Masarykova univerzita, 2013) a Neviditelní senioři a jejich každodennost: Čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou (CDK, 2017).

Životopis ResearchGate kafkova@fss.muni.cz 549 49 4957

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 155


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 16 Další

Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Lucie Galčanová Batista, PhD. je socioložka. Působí jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se ve své výzkumné praxi a výuce zabývá otázkami environmentálních, prostorových a materiálních souvislostí společenských fenoménů, například v rámci projektů zkoumajících významy domova a bydlení, podoby městského a venkovského stárnutí či dobrovolně skromný životní způsob. Je spolukoordinátorkou výzkumné sítě Stárnutí v Evropě Evropské sociologické asociace (ESA RN01 Research Network on Ageing in Europe), aktivní členkou České sociologické společnosti a pasivní členkou České společnosti ornitologické. Je spoluautorkou knih Sami doma (Pavel Mervart a MUNIPress, 2014) a Stáří ve městě, město v životě seniorů (Sociologické nakladatelství, 2013) a autorkou a spoluautorkou řady tuzemských i zahraničních odborných statí.

Životopis ResearchGate galcanov@fss.muni.cz 549 49 4873

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 139


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 14 Další

Mgr. Barbora Hubatková

Mgr. Barbora Hubatková je socioložka a odborná pracovnice Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. K jejím výzkumným zájmům patří stárnutí, rodina, vzdělání a metodologie sběru dat. Od roku 2018 působí jako výkonná redaktorka časopisu Sociální studia / Social Studies. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných textů na různá témata a spoluautorkou publikace Stárnutí na venkově – podoby aktivního stárnutí a kvalita života v rurálních oblastech (Sociologické nakladatelství & MUNIPress, 2018).

Životopis ResearchGate 220208@mail.muni.cz 549 49 3690

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 50


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková

Bez popisku

Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková je socioložka a religionistka působící jako odborná pracovnice a doktorandka na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se výzkumným tématům marginalizace menšin, sociálním hnutím a jejich strategiím mobilizace, dalitským komunitám v Indii, stárnutí a bezdomovectví. V rámci výzkumu Challenging Marginalisation Online: The Case of Dalit Movement Network Through Blog and News Platforms (MUNI/IGA/1164/2021) sleduje proměnu náboženského a anti-kastovního diskurzu v dalitském aktivismu na příkladu online produkce blogových a zpravodajských platforem. Skrze přístup komputační analýzy textu a analýzy sociálních sítí (SNA) zkoumá roli náboženských a sekulárních motivů v sociálně-politické mobilizaci marginalizovaných komunit. Do roku 2022 působila jako šéfredaktorka časopisu Sacra, je součástí studentské sekce Centre for Digital Research on Religion (CEDRR) a je členkou Asociace českých orientalistů.

Životopis ResearchGate mensikova@fss.muni.cz

Seznam projektů

Předchozí 1 2 Další

Publikace


Počet publikací: 42


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D.

Bez popisku

Mgr. Martin Lakomý, Ph.D. je sociologem působícím na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V rámci svého výzkumného zaměření zkoumá sociální aspekty stárnutí populace, situaci starších zaměstnanců na trhu práce v kontextu zrychlující digitalizace, vývoj vztahu v rodinách a s tím spojené hodnotové proměny. Výzkum těchto témat opírá o kvantitativní data často mezinárodního charakteru a v rámci metodologického výzkumu také usiluje o co nejkvalitnější získávání dat z výběrových šetření populace. Součástí tohoto úsilí je testování možností většího zapojení starších občanek a občanů (a dalších skupin s horší dostupností technologií) do těchto šetření, které ve vzrůstající míře probíhají přes internet. Titul Ph.D. v oboru sociologie obdržel v roce 2019 za práci Důsledky aktivit podporovaných v rámci přístupu aktivního stárnutí pro kvalitu života a dosud sbíral zkušenosti nejen v rámci domácí výzkumné činnosti, ale i během výzkumných pobytů na Univerzitě v Bergenu a Nizozemském demografickém institutu. Nejvýznamnějších publikačních výstupů dostáhl jako hlavní/jediný autor článků v časopisech European Journal of Ageing, International Sociology, European Societies, Plos One a Social Science Research.

Životopis ResearchGate lakomy@fss.muni.cz 549 49 4893

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 47


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D.

Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. je sociolog a odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dlouhodobě se zabývá trhem práce, vzdělanostní expanzí, technologickou změnou, jakož i kombinací všech zmíněných fenoménů v podobě vlivu technologické změny a vzdělanostní expanze na trh práce. Je zapojen do několika projektů, výsledky svých výzkumů publikuje v odborných časopisech i kapitolách knih. Kromě toho se jako novinář dlouhodobě věnuje popularizaci moderních technologií.

Životopis ResearchGate dosedel@fss.muni.cz 549 49 5851

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 63


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další

Mgr. Světlana Nedvědová

Mgr. Světlana Nedvědová je kvalitativní socioložka a doktorandka působící na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Ve svém výzkumu se
věnuje sociologii smrti, umírání a truchlení. Konkrétně zkoumá takzvaný
sociálně neuznaný žal z perspektivy normativity, sociální kontroly a nerovností
s užším zaměřením na gender, sexualitu a věk. Dále je zapojena do projektu
Instituce stárnoucích mužů (GA23-05047S) a v rámci národního institutu a
vědeckého hubu SYRI je součástí skupiny zabývající se efektivitou zdravotního
systému. Medicinskou tematikou se zabývá také jako novinářka.

483799@mail.muni.cz

Seznam projektů
Publikace


Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info