Technologie a robotika


Projekty

Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVIDu-19 (DIGOLD)

Bez popisku

V rámci projektu DIGOLD bude popsán vliv akcelerace využívání ICT v souvislosti s COVID-19 na heterogenní skupinu starších dospělých. Vyhodnotí úroveň a velikost změn v jejich digitální gramotnosti a dovednostech a pokusí se identifikovat střednědobý až dlouhodobý vliv těchto (ne)změn na kvalitu života starších lidí a jejich sociální začlenění. K dosažení tohoto cíle budou provedeny následující činnosti: sekundární analýza dostupných souborů dat, nový kvantitativní průzkum a kvalitativní údaje z hloubkových rozhovorů. Využijeme komparativní a kolaborativní přístup, abychom našli inovativní způsoby, jak posoudit společenské vlivy na makroúrovni, které přinášejí hluboké společenské změny, a odlišit je od některých dosud známých mezzo- a mikrofaktorů ovlivňujících sounáležitost a adaptaci na moderní technologie v pozdějším věku.

Více o projektu

Doba trvání projektu

1/2023 - 12/2025

Výzkumný tým za Masarykovu univerzitu

Spolupracující organizace

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 5


Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí (HUMR)

Bez popisku

Projekt HUMR se zaměřuje na výzkum sociálních a technologických aspektů vztahu mezi lidským uživatelem vyššího věku a humanoidním robotem Pepper (human - robot interaction; HRI). Zkoumány jsou možnosti využití robota pro aktivizaci seniorů a seniorek ve volnočasových centrech pro seniory. Tato centra se zaměřují na škálu činností v rámci projektů aktivního stárnutí, s důrazem na vzdělávání a podporu socializace. Projekt tak přinese nové poznání o HRI, které se doposud v oblasti seniorů zaměřovalo pouze na otázku péče, nikoliv na agentického sociálního aktéra ve vyšším věku. Přidanou hodnotou projektu je také zaměření se na genderový aspekt HRI a potenciál aktivizace skrze interakci s robotem, a to jak v pohledu vyšší pre-socializace seniorů mužů k využívání technologií, tak v předchozím výzkumu (autonomní řízení a technologie v automobilu) zjištěná diferenciální preference práce s technologiemi u žen. Projekt je realizován ve spolupráci s ČVUT.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Průzkum a edukace občanů České republiky v oblasti biometrie

Bez popisku

Cílem projektu je realizace studie znalostí biometrických systémů a manipulace s biometrickými údaji mezi občany České republiky, s důrazem na znalost rizik vyplývajících z používání těchto systémů. Zaměříme se na různé věkové kategorie, profesní skupiny a osoby s různým vzděláním. Na základě této studie poté připravíme 1) metodiku s doporučeními pro Policii ČR, ÚOOÚ a vládní organizace a 2) brožuru pro relevantní stakeholdery, se kterými uspořádáme i 3) edukativně-diseminační, participativní workshop, který přispěje k zajištění relevantního přenosu do praxe. Elektronická brožura bude volně k dispozici ve formátu uzpůsobeném pro tisk pro zajištění její dostupnosti. Tyto materiály budou vytvořeny během tří let realizace projektu.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další


Edukační video pro žáky základních a středních škol

Výzkumná zpráva k dispozici zde

Informační leták o výzkumu pro učitele

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info