Stárnutí a prostředí


Projekty

HOMeAGE – Advancing Research and Training on Ageing, Place and Home

Bez popisku

HOMeAGE is a new, nine country, Marie Skłodowska Curie (MSCA) Doctoral Network Programme on Advancing Research and Training on Ageing, Place and Home which is funded by the European Commission. HOMeAGE seeks to recruit 12 Doctoral Researchers (DRs) on a full-time basis over three years starting in September 2023. The Doctoral Researchers will be hosted by one of the following beneficiary organizations in the HOMeAGE network, and will be supported by associated partner organizations. HOMeAGE beneficiaries and partners represent the key intersectoral actors in the field, comprising: leading research units; major intergovernmental organisations; international civil society actors; governmental and non-governmental organisations; public advisory agencies and innovation bodies. HOMeAGE delivers a unique employability and skills development process for DRs ensuring that they can lead the response to current research and policy deficits.​

Více o projektu

Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI)

Bez popisku

„Senioři v krizích“ je zkrácený název projektu „Metodika přípravy IZS na důsledky demografických změn v kontextu zajištění zdraví a bezpečí v mimořádných situacích a krizových intervencích malého, středního a velkého rozsahu“. CERA se v tomto projektu zaměřuje na sdílení dobré praxe ze zahraničí s cílem v konečném důsledku posílit ochranu zdraví a kvality života seniorů v nestabilním životním prostředí, např. v důsledku klimatických změn (vlny veder; záplavy; tornáda; epidemiologické krize apod.). SYRI je virtuální vědecký hub, který sdružuje odborníky z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR. CERA je řešitelem dílčího projektu výzkumné skupiny 6 „Efektivita zdravotního systému“. Více o projektu v tiskové zprávě.

Více o projektu

Doba trvání projektu

1/2022 - 12/2026

Výzkumný tým za Masarykovu univerzitu

Spolupracující organizace

  • Karlova univerzita v Praze
  • Akademie věd České republiky

Stárnutí v kontextu klimatu

Bez popisku

Projekt Stárnutí v kontextu klimatu rozvíjí novou oblast klimatické gerontologie s cílem popsat hodnoty, postoje a chování starších obyvatel České republiky (65+) relevantní v kontextu změny klimatu a krize životního prostředí. Chceme lépe porozumět motivacím, postojům a praktikám starších "zelených" (těch, kteří zastávají environmentální hodnoty a aktivně se zapojují do různých forem ekologického aktivismu a občanského života). Zároveň chceme zkoumat a interpretovat vnímané dopady změny klimatu na starší lidi v městském a venkovském prostředí ve výrazně klimaticky se měnících oblastech, včetně strategií zvládání (pokud jsou přítomny) dopadů těchto změn ve vztahu k jejich residenčním biografiím a vztahu k místu.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 10


Stárnutí na venkově

Bez popisku

Projekt Stárnutí na venkově se zaměřuje na výzkum kvality života seniorů ve venkovských oblastech. Vychází z rozpoznání významu prostředí pro zkušenost stárnutí a jeho kvalitu. Venkovská prostředí procházela v posledních desetiletích výraznými proměnami, ty se však liší v závislosti na tom, zda se jedná o příměstské oblasti, anebo strukturálně slabé vnitřní periferie. Heterogenita je také hlavní charakteristikou seniorské populace. Projekt se proto zabývá výzkumem klíčových oblastí prolýnání těchto dvou dynamik. Pro komplexní postižení tématu jsou v projektu navrhovány sekundární analýzy mezinárodních šetření, samostatný tematický survey a kvalitativní rozhovory se seniory v různých typech venkovských oblastí. Projekt navazuje na obdobný výzkum realizovaný v městských oblastech a klade tedy důraz na rozvoj disponibilního vědění a komparaci výsledků.

Více o projektu
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 35


Předchozí 1 2 3 4 Další

Stárnutí ve městě

Bez popisku

Projekt Stárnutí ve městě vychází z paradigmatických východisek environmentální gerontologie a jeho cílem je přinést nové poznání o vzájemných souvislostech stáří/stárnutí a prostoru/prostředí. Sledujeme dopad, jaký mají změny v životním prostředí a prostoru na percipovaný well-being osob ve vyšším věku, (vnímané) riziko jejich sociální exkluze a koncept úspěšného stárnutí obecně, přičemž využíváme konceptu gentrifikace jako prizmatu kritického uvažování o vzájemném prolínání různých věkových tříd a jejich habitu v prostorově omezené lokalitě. Využíváme kombinovaný výzkumný design: case studies regenerovaných a gentrifikovaných lokalit, které popisujeme jako životní prostor (pro) seniora doplněné o výstupy z focus groups s rezidenty těchto lokalit ve věku 65 let a více, a o rozhovory s klíčovými osobami dané lokality; dále hloubkové rozhovory se seniory-rezidenty dynamicky měnících se lokalit a reprezentativní šetření v městské populaci ČR starší 65 let.

Více o projektu

Doba trvání projektu

1/2010 - 12/2012

Řešitelé projektu

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 46


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info